Votacións Consello Escolar

As votacións realizaranse no centro o día 26 de novembro en horario de 17:00 a
20:00 horas. A mesa electoral será constituída ese mesmo día ás 16:54 horas.
8. Na papeleta de votación cada elector fará constar un máximo de 1 nome dos
candidatos presentados, debendo acreditar a súa identidade mediante a exhibición do
DNI ou documento similar. O voto será directo, secreto e non delegable.
9. Teñen dereito a voto o pai, a nai e, se é o caso, o titor legal do alumnado.
10. Finalizada a votación procederase ao escrutinio final dos votos, que será público, e
unha vez realizado, levantarase acta para o seu envío á Xunta Electoral.
8. A Xunta Electoral resolverá as dúbidas e reclamacións que se poidan formular.

Comparte