RELACIÓN DE CANDIDATOS AO CONSELLO ESCOLAR

SECTOR REPRESENTANTES LEGAIS DO ALUMNADO

                Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes legais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR, a XUNTA ELECTORAL do IES María Casares fai pública a relación das persoas candidatas que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabética de apelidos:

1. Dona Isabel Cuesta Rivas

2. Dona Patricia Digón Regueiro

 Segundo o establecido no artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro, (DOG do 21 de outubro), corresponde elixir no presente proceso electoral a 1 membro do sector de representantes legais do alumnado, dun total de 3 que debe ter o Consello Escolar. O resto dos representantes continúan como consecuencia da súa elección no ano 2016 (1) e o terceiro é a representante proposta pola ANPA .

        A campaña electoral comprenderá dende o 19 ao 24 de novembro, ambos días inclusive.

        O que se fai público para xeral coñecemento.

Oleiros, 20 de novembro de 2018

A DIRECTORA DO CENTRO E PRESIDENTA DA XUNTA ELECTORAL

Asdo.: Mª Ángeles Balseiro Balseiro

Comparte